Dla rodziców

Odpłatność

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia comiesięcznych opłat za korzystanie z usług Żłobka, w tym :
- opłaty stałej za pobyt w wys. 338,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w wys. 6,00 zł za każdy dzień pobytu.


Opłata za korzystanie z usług Żłobka płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc przelewem na:
najpóźniej do 15 dnia miesiąca wpłata musi zostać uznana na rachunku bankowym Żłobka.

Do opłat wniesionych po terminie zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia.