Dla rodziców

Rozwiązanie umowy


Umowa wygasa z końcem okresu na jaki została zawarta, tj. z dniem końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W takim przypadku rodzice nie muszą wypowiadać umowy.
 
Umowa może zostać rozwiązana przez Dyrektora Żłobka w trybie natychmiastowym ( bez wypowiedzenia) w przypadku :
- nieprzestrzegania przez rodziców (opiekunów prawnych) Statutu (Uchwała Nr VII/99/11 + Załącznik do Uchwały + Uchwała Nr VIII/123/11 + Uchwała Nr XXVII/398/13)lub Zasad pobytu dzieci w Żłobku;
- zalegania z odpłatnością za korzystanie z usług Żłobka za okres powyżej jednego miesiąca;
- nie zgłoszenia przyczyny nieobecności dziecka trwającej powyżej 10 dni.
 
Umowa może zostać rozwiązana przez Dyrektora Żłobka z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku niezwiązanej z chorobą przez kolejne 30 dni kalendarzowe.