^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualizacja 07.04.2021 r.

Szanowni Rodzice!
 
Informujemy, że czasowe ograniczenie funkcjonowania żłobków zostało wydłużone do              18 kwietnia 2021r.

Z opieki żłobkowej w dalszym ciągu mogą korzystać Rodzice spełniający  kryteria określone w rozporządzeniu.

Osoby, które do tej pory nie korzystały z opieki żłobkowej a do 18 kwietnia z takiej opieki będą korzystać, proszone są  o wysłanie takiej informacji do dnia 8 kwietnia (czwartek) do godziny 14:00 na numer telefonu: 785 530 302. 

Te osoby proszone są również o  dostarczenie do placówki WNIOSKU.W sprawie płatności za żłobek proszę się kontaktować w najbliższy piątek tj.  9 kwietnia  z grupą do której dziecko uczęszcza.

 

Awaria telefonu

Ze względu na awarię telefonu w Siedzibie Głównej Żłobka Miejskiego, prosimy o kontakt pod numerem: 798 718 705.

Aktualizacja 27.03.2021 r.

Szanowni Rodzice!

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz.560), od dnia 29 marca do 9 kwietnia do żłobka mogą zostać przyjęte TYLKO dzieci rodziców/opiekunów prawnych którzy:  

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

 6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek


Rodzic spełniający ww. kryterium składa Wniosek do Dyrektora, 
na podstawie którego dziecko może zostać przyjęte.  

WNIOSEK DO POBRANIA

Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.