^Powrót do góry
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualizacja 27.03.2021 r.

Szanowni Rodzice!

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz.560), od dnia 29 marca do 9 kwietnia do żłobka mogą zostać przyjęte TYLKO dzieci rodziców/opiekunów prawnych którzy:  

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

 6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek


Rodzic spełniający ww. kryterium składa Wniosek do Dyrektora, 
na podstawie którego dziecko może zostać przyjęte.  

WNIOSEK DO POBRANIA

Aktualizacja 26.03.2021 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że aktualnie oczekujemy na projekt rozporządzenia, które określi zasady funkconowania żłobków od najbliższego poniedziałku tj. od 29 marca do 9 kwietnia. 

Rozporządzenie zostanie ogłoszone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spolecznej.
 
Zachęcamy do śledzenia naszej strony
internetowej, na której będziemy Państwa na bieżąco informować.

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiologiczną,
w dniu dzisiejszym tj.25 marca, rząd podjął decyzję o zamknięciu od dnia 27 marca do 9 kwietnia - żłobków i przedszkoli na terenie całego kraju.

Opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących
zawód medyczny i służb porządkowych.


Jednocześnie informujemy, że rodzice będą mogli skorzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.


Copyright © . Żłobek w Piekarach Śląskich Rights Reserved.